Niels Kristian Højerslev
Mag. lic. et dr. scient.
Lektor Emeritus

Født: 20. september 1943 i Roskilde, Danmark

Arbejde:
Niels Bohr Institute
Juliane Maries Vej 30
DK - 2100 Copenhagen Ø
Denmark
Ph.: + 45 3532-0606
Fax: + 45 3536-5357
Mail: nkh@gfy.ku.dk

Privat:
Urtehaven 48A
2500 Valby
Tlf.: + 45 3617-4964

Niels Kristian Højerslev er i dag lektor emeritus på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Niels blev uddannet som oceanograf i 1971, hvor han blev magister i de hydrografiske og de marinoptiske forhold i Den Norske Kyststrøm. I 1973 blev Niels licentiat på både at udvikle og måle med et nyt instrument til måling af dagslysabsorptionen i både meget klare og meget grumsede vandmasser repræsenteret ved de forskellige vandmasser i Middelhavet, danske og norske farvande og fjorde. Niels har en doktorgrad i fysisk oceanografi fra 1986 publiceret i Landolt and Börnstein i serien Oceanography, og dette arbejde omhandler de optiske egenskaber af havvand mange forskellige steder i Verdenshavet. Specielt bør nævnes udvikling af instrumenter til måling af fotosynteselyset, det skadelige UV-B dagslys som påvirker primærproduktionen i havet og havets farve. Disputatsen danner grundlaget for at kunne benytte satellitmålinger til bestemmelse af havets overfladetemperatur, indhold af fytoplankton og klorofyl samt dagslysets nedtrængningsdybde i forskellige bølgelængder. Det har muliggjort en global kortlægning af temperatur- og de biologiske forhold i overfladevandet i Verdenshavet. Niels har desuden udviklet målemetoder til klassifikation og sporing af vandmasser og deres indbyrdes blandingsforhold over store afstande, hvilket bl.a. finder praktisk anvendelse i forbindelse med iltsvind i de indre danske farvande. Samtidig underviser Niels i dynamisk og optisk oceanografi og har
skrevet flere lærebøger om emnet. Endelig har Niels løbende populariseret den fysiske oceanografi gennem medierne og populærvidenskabelige bøger og blade. Et eksempel herpå er det løbende projekt Satellite Eye, www.satelliteeye.dk sideløbende med den nyligt overståede Galathea 3 Ekspedition, som er et forsøg på at nå ud til skolebørn, gymnasieelever samt andre interesserede, der vil søge viden
om fysisk oceanografi på nettet.

Kurser

Geofysik 2 - Meteorologi og Oceanografi (Blok 1)
Forståelse af jordens varmebudget, storskala strømningsforhold i atmosfæren og verdenshavet, samt udvekslingerne mellem luft og hav. Værktøjer til at gennemføre simple kvantitative overvejelser om strukturen i atmosfæren og verdenshavet og deres indbyrdes samspil.

Mesoskala Oceanografi (Blok 4)
Kurset sigter efter en fysisk forståelse af det marine miljø, men involverer også miljømæssige aspekter som eutrofikation, iltmangel og vandkvalitet. Kurset omhandler de fysisk oceanografiske aspekter af vandkinematik og difusion på temporale og rumlige mesoskalaer i vande der ligner de nordiske.


Niels Kristian Højerslev   //   Niels Bohr Institutet   //   Rockefeller Komplekset   //   Juliane Maries Vej 30   //   2100 København Ø   //   Tlf.: +45 3532-0606   //   Fax: +45 3536-5357   //   Mail: nkh@gfy.ku.dk

Tilbage til forsiden Hjemmesiden for forskningsgruppen for Planet og Geofysik Til Niels Bohr Institutets hjemmeside Til Københavns Universitets hjemmeside Til Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside