Curriculum Vitae Kommenteret C.V. for 1961-71 Kommenteret C.V. for 1972-75 Kommenteret C.V. for 1976-85 Kommenteret C.V. for 1986-99 Kommenteret C.V. for 2000 og frem Udvalgte artikler Øvrige artikler Forskelligartede arbejder

1972

Kandidatstipendium fra Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi

1972 og frem

Norske fjordtogter

De norske fjordtogter med r/v Helland-Hansen i specielt Hardangerområdet for at kortlægge fjordenes hydrografi og marinoptiske egenskaber.

1973

Østersøtogt

Østersøtogtet under Nordisk Kollegium for Fysisk Oceanografi med r/ v Helland-Hansen for at kortlægge Østersøens hydrografi og marinoptiske egenskaber.

1973

Islandstogt

Islandstogtet med Bjarni Sæmundsson for at kortlægge de hydrografiske forhold og marinoptiske egenskaber i den del af Nordatlanten.

1974

Licentiatgrad (lic. scient. / ph.d.) i fysisk oceanografi fra Københavns Universitet

Stipendietiden 1972 – 1974 gik med at lave licentiatprojekt og bygge den føromtalte nye lysabsorptionsmåler foruden at bygge en lang række af optisk måleudstyr fordi disse instrumenter ikke kunne købes på noget marked. Data blev indsamlet fra specielt norske kystvande og fjorde (jeg var som nævnt i C.V. gammel stipendiat fra Bergen) og i kombination med datasættet fra Middelhavet fandtes en fin kombination mellem oligotrofe og eutrofe vandmasser med forskellige fysisk-kemiske egenskaber.

1974 – 76

Adjunkt ved Institut for Fysisk Oceanografi, Københavns Universitet

Adjunkttiden 1974 – 1976 var præget af en ganske stor undervisningsbyrde. Der var lavet en stor studiereform på faget fysik i 1973 hvorved fysisk oceanografi blev gjort til en obligatorisk del af fysik. Det medførte for undertegnede, at der skulle laves kompendier, øvelsessamlinger og vejledninger. Disse pligter påhvilede adjunkten alene, men det gav mig senere lysten til nogle år senere at skrive et par bøger i fysisk oceanografi, hvilket fremgår af publikationslisten. Perioden var også stærkt præget af Bæltprojektet, som for en periode havde til huse på det daværende Institut for Fysisk Oceanografi. Endelig så var jeg en af flere PI´s på verdens største eksperiment FLEX-76 i Nordsøen med deltagelse af 12-13 fartøjer (ingen danske) og fly. Under FLEX-76 og det foregående FLEX-75 tilbragte jeg 3 måneder ombord på Meteor.

1974 – 77

Bæltprojektet

Bæltprojektet 1974-1977 var et bredt anlagt forskningsprojekt under det nye Miljøministerium, hvor der løbende blev sejlet med r/v Martin Knudsen i alle danske farvande øst for Nordsøen. Bæltprojektet havde til formål at bestemme vandudvekslingen og svævtransporten mellem Østersøen og Nordsøen, primærproduktionen og farvandenes miljøtilstand. Miljøinteresserne var dengang fokuseret på tungmetaller og ikke på eutrofiering som følge af kvælstofudledinger til havet. Eutrofieringsproblematikken omkring iltsvind holdt først sit indtog efter Bæltprojektet.

1975 – 76

Fladen Grund Eksperimenterne, FLEX-75 og FLEX-76

FLEX-75 med vesttyske r/v Meteor til Nordsøen. Her var tale om et meget ambitiøst og bredt anlagt forskningprojekt med deltagelse fra alle nordsølandene, hvor man forsøgte at opstille en økologisk model for  primær- og sekundærproduktionen for både fytoplankton og zooplankton i området ved Fladen Grund. Flex-76 igen med vesttyske r/v Meteor til Fladen Grund.  Dette eksperiment er i størrelse og omfang en verdensrekordindehaver med deltagelse af 12 forskningsfartøjer og et fly til remote sensing observationer af fytoplanktonkoncentrationerne i Nordsøen.


Niels Kristian Højerslev   //   Niels Bohr Institutet   //   Rockefeller Komplekset   //   Juliane Maries Vej 30   //   2100 København Ø   //   Tlf.: +45 3532-0606   //   Fax: +45 3536-5357   //   Mail: nkh@gfy.ku.dk

Tilbage til forsiden Hjemmesiden for forskningsgruppen for Planet og Geofysik Til Niels Bohr Institutets hjemmeside Til Københavns Universitets hjemmeside Til Det Naturvidenskabelige Fakultets hjemmeside